Trường học Phát triển Việt Nam


Sứ Mệnh

Trở thành nền tảng kết nối của người trẻ với các thế hệ đi trước, các cá nhân ưu tú trong và ngoài nước; giúp phát triển năng lực, tiếng nói của người trẻ trong việc tạo nên dự án đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội, trên tinh thần người Việt giúp người Việt.


Mục Tiêu

Nâng cao nhận thức ****về xây dựng “dự án phát triển” dựa trên nền tảng tổng thể 03 trụ cột tư duy: khoa học, kinh tế và xã hội.

Truyền cảm hứng và thúc đẩy năng lực ứng dụng giải pháp chuyên môn, chuyên ngành và khuyến khích giải pháp liên ngành vào giải quyết vấn đề xã hội.

Tăng cường sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành vào tư duy giải quyết các vấn đề xã hội cùng với các bên liên quan; tăng cường kết nối giữa các chuyên gia đầu ngành và những người trẻ tài năng trong các lĩnh vực nhằm truyền cảm hứng và thúc đẩy phát triển cá nhân đi cùng với năng lực tạo tác động xã hội tích cực.

Tạo một không gian/nền tảng học tập trực tuyến có tính thúc đẩy cao, sáng tạo và phản biện giúp học viên xây dựng các dự án phát triển cộng đồng có định hướng rõ ràng, có tư duy tổng thể, hướng đến sự chuyên nghiệp và có tính khả thi.


Đối Tượng

Những người trẻ đang học tập, nghiên cứu hoặc làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau có năng lực, sáng tạo và nhiệt huyết, mong muốn và nỗ lực phát triển bản thân toàn diện hơn thông qua hành trình tạo dựng các tác động xã hội tích cực hướng tới sự phát triển bền vững.

Độ tuổi ưu tiên: Từ 20 đến 35 tuổi

Powered by Fruition