Trường học Phát triển Việt Nam với sứ mệnh trở thành nền tảng kết nối của người trẻ với các thế hệ đi trước, các cá nhân ưu tú trong và ngoài nước; giúp phát triển năng lực, tiếng nói của người trẻ trong việc tạo nên dự án đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội, trên tinh thần người Việt giúp người Việt.


<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/5432293a-aa91-42e3-ae1e-fee2cee09191/Group_24.svg" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/5432293a-aa91-42e3-ae1e-fee2cee09191/Group_24.svg" width="40px" /> Về VSOD

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/4c2f48b7-93c4-42d2-8b42-7562cb486994/Facebook_logo.svg" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/4c2f48b7-93c4-42d2-8b42-7562cb486994/Facebook_logo.svg" width="40px" /> Fanpage

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/00dfe050-8441-49aa-9c53-c47b512d91d0/Email_Open.svg" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/00dfe050-8441-49aa-9c53-c47b512d91d0/Email_Open.svg" width="40px" /> info@vsod.vn

</aside>


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/97faa7a9-d5c4-4a90-9642-313e43a4b358/150.png

CHỦ ĐỀ VSOD 2021

“Kiến tạo các dự án phát triển tạo tác động xã hội theo hướng

bao trùm, thích ứng và bền vững từ đại dịch COVID-19”


Giảng Viên

Góc nhìn học viên

Q&A: Những câu hỏi thường gặp

“Cùng chung tay hỗ trợ và thắp lửa cho một thế hệ trẻ Việt Nam có góc nhìn đa chiều, tinh thần hợp tác và hành động quyết liệt vì tương lai bền vững cho tất cả chúng ta.”

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/833cb655-38a3-4fb6-9ab0-c782d8cf4b9d/2021-04-09_C_(32_of_82).jpg


Về VSOD

VSSD Vietnam Summer School in Development

WSSD Winter School in Sustainable Development

Powered by Fruition