10 câu trắc nghiệm về các thì Tiếng Anh

Chuyên mục : Tiếng Anh lớp 6 , Thời gian : 15 , Người đăng : eAppTeam , Lượt thi : 19

Điểm số :

Nhận xét :

15:00

Lưu ý

  • Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị xếp hạng
  • Hãy đăng nhập và cố gắng làm bài để đứng đầu bảng điểm nhé ^^!
  • Click Bắt đầu để làm bài . Chúc bạn làm bài thành công !

Nội dung đề thi


1. I ............Louisiana state University.

A. am attending 

B. attend 

C. was attending 

D. attended


2. He has been selling motorcycles........................…

A. ten years ago

B. since ten years

C. for ten years ago

D. for ten years


3. Columbus............America more then 400 years ago.

A. discovered

B. has discovered

C. had discovered

D. he has gone


4. He fell down when he ............towards the church.

A. run 

B. runs 

C. was running 

D. had run


5. We ............there when our father died.

A. still lived 

B. lived still 

C. was still living 

D. were still living


6. They ............pingpong when their father comes back home.

A. will play 

B. will be playing 

C. play 

D. would play


7. By Christmas, I.............for you for 6 months.

A. Shall have been working 

B. shall work

C. have been working 

D. shall be working


8. I............in the room now.

A. am being 

B. was being 

C. have been being 

D. am


9. I.............to New york three times this year.

A. have been 

B. was 

C. were 

D. had been


10. I will come and see you before I.............for America.

A. leave 

B. will leave 

C. have left 

D. shall leave

Bảng xếp hạng

Hạng Tên Điểm
1 eAppTeam 7 / 10
2 nhensatthu 4 / 10
2 guest 4 / 10
3 Ngohien2021 3 / 10
3 110278 3 / 10
15:00

Kết quả


Điểm số :

Nhận xét :

Phần trả lời